הלוואה לעסקים מהקרן בערבות המדינה

מסלול עמותות

תנאי הלוואה:
למגישים בכל המסלולים - לפי תנאי המסלול.
תנאים לזכאות למסלול:
עמותות שהן עסקים קטנים ובינוניים, המספקות למדינה שירותים בתחום החינוך, רווחה ובריאות, ועומדות בתנאים המצטברים הבאים:
1. לעמותה קיימת התקשרות בתוקף עם המדינה בהיקף העולה על 120% מגובה ההלוואה המבוקשת. תוקף ההתקשרות יהיה לפחות שמונה חודשים ממועד הגשת הבקשה להלוואה.
2. ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, לא יותר מ-50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הגיעו מתמיכה כאמור.
לצורך העמדת הלוואות במסלול זה, לא תידרש חתימת ערבות אישית
הערה: עמותות המגישות לקרן, אשר אינן זכאיות לתנאי מסלול זה, יוכלו להעמיד ערבות אישית של גורם צד ג' חלף ערבות אישית של בעלי תפקיד בעמותה.

פערי תזרים

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי - הגבוה מבניהם
פיקדון מקסימאלי
עד 25% מגובה ההלוואה
תקופת הלוואה מקסימאלית עד 5 שנים
דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים

הקמת עסק חדש

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 500,000
פיקדון מקסימאלי
עד 10% מהלוואה בגובה של עד 300,000 ₪ ו25% מכל סכום נוסף
תקופת הלוואה מקסימאלית עד 5 שנים
עד 10% מהלוואה בגובה של עד 300,000 ₪ ו25% מכל סכום נוסף

השקעה בעסק קיים

סכום הלוואה מקסימאלי
עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי - הגבוה מבניהם
פיקדון מקסימאלי
עד 25% מגובה ההלוואה תקופת הלוואה מקסימאלית
תקופת הלוואה מקסימאלית
עד 5 שנים
דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים
הערות נוספות
בכפוף להשקעת הון עצמי של לפחות 20% מגובה ההשקעה

משולב

גישור על פערי תזרים והשקעה בעסק
סכום הלוואה מקסימאלי
עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי - הגבוה מבניהם
פיקדון מקסימאלי
עד 25% מגובה ההלוואה
תקופת הלוואה מקסימלית
עד 5 שנים
דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים

השקעה בתעשייה

סכום הלוואה מקסימאלי
הנמוך מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו-15% מהמחזור השנתי.
פיקדון מקסימאלי
שיעבוד ספציפי על הנכס. ככל וההלוואה אינה לצורך רכישת נכס - עד 30% מגובה ההלוואה.
תקופת הלוואה מקסימלית
עד 12 שנים
דחיית תשלום קרן ההלוואה
עד 6 חודשים
הערות נוספות
עסק בתחום התעשייה בעל ותק פעילות של 3 שנים ומעלה